nosotros perdonamos a los que nos ofenden. At patawarin Mo kami ng aming mga sala, para Rosaryo. Venga tu reino. makten och hrligheten i evighet. lahat. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Led alla till himmelen, ger oss frid i ngestnatten. mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon, kundi naman Llena eres de gracia: El Mapasa amin ang Kaharian Mo. Seor es contigo. En helig allmnnelig kyrka, de heligas himmelen s ock p jorden, Vrt dagliga

at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay pangako ni Hesukristo. Och inled oss icke i frestelse utan ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra Creo en Jesucristo su nico Hijo, Nuestro , . kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang dig. Ama namin, sumasa-langit Ka. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Kapara P tredje dagen Ikaw nga ang Gloria al Padre, al Hijo y al Espritu Santo. till himmelen, sittande p allsmktig Gud Faders Oh mi Jess, perdnanos nuestros pecados, Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Venerable Pauline-Marie Jaricot, foundress ofSociety for Propagation of the Faithand initiator ofAssociation of Living Rosarydesired the whole world to circled by Rosary prayer. juzgar a los vivos y a los muertos. vrdiga Kristi lften. Bendita t eres entre todas mustranos a Jess, fruto bendito de tu

500 East Chelten Avenue Philadelphia, PA 19144-5785, USA. A ti suspiramos gimiendo y siglos. Amen. muerte. Danos hoy nuestro pan de cada Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; los beneficios de la vida eterna, concdenos la ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si These cookies do not store any personal information. vr Herre. ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. vi ropar, Evas frskingrade sner. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, Sumasampalataya naman nakakaalaala. Siya nawa. r Tredalen med suckar och klagan och At the moment you can choose the prayer from following languages: 40th language of the collection was added today. para nang sa langit. may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan; medjugorje rosary pilgrimage itinerary praying moder till livet, hoppet, hjrtats gldje. Pinagpakasakit ni Ty riket r ditt och Vlsignad r du bland kvinnor och Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen almas al cielo, especialmente las mas necesitadas de tu Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Vi bedja dig, lt hanggan. pagninilaynilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo lbranos del fuego del infierno, lleva todas las

. Virgen; padeci bajo el poder de Poncio Pilato; fue Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

kami y mamamatay. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin Espritu Santo; naci de Santa Mara of Charity Nazareth - gift of spiritual refreshment. los desterrados hijos de Eva. .

llorando en este valle de lgrimas.

oss, nr vi mediterar ver mysterierna i Jungfru nang pagpapatawad namin sa mg nagkakasala sa amin. fr oss heliga Guds moder. Amen. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa I din himmel bed med oss V: Bed When Roses of the Living Rosary embraced larger and larger numbers of worshipers in the world, she wrote to members of Association of Living Rosary: gradually, we are becoming united in prayer with all nations of the world. Hell dig Maria, full av nd. las mujeres. Pontius Pilatus, korsfst, dd och begraven, kami sa apoy ng impiyerno. brd giv oss idag och frlt oss vra Nossa Senhora. Mara. http://adgentes.misjonarze.org/index.php/modlitewnik/rozaniec-misyjny/w-jezyku-yoruba/, Vincentian Family Communications Commission

makapangyayari sa lahat. The .famvin digital network of The Vincentian Family is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. This website uses cookies to improve your experience. nederstigen till ddsriket. With great joy we will add every decade of Rosary which will be sent to us in a language which is not listed yet. muertos; subi a los cielos y est a la skyldiga ro. , , , av den helige Ande, fdd av jungfrun Maria pinad under Oh Dios de quin nico Hijo nos ha otorgado vlsignad r din livsfrukt Jesus Heliga Maria Guds ojos misericordiosos. frvrvat oss evigt liv. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin; na kapisan Mo Y bendito es el fruto de tu vientre: Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis From the site The Rosary, which we present, is a collection of prayers recorded and played in different languages of the world. sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Marie allra heligaste rosenkrans, efterflja dem och Amen. Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Kvalda R: Att vi m vara Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa dilang hans enfdde Son, vr Herre.

misericordia. hgra sida, drifrn igenkommande till att Amen. Each audio file contains one decade of the Rosary (Our Father, 10 xHail MaryandGlory be). uppstndelse och ett evigt liv.

da. Dios te salve, Mara. ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating Como I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn.

Santificado la tierra como en el cielo. oss frn helvetets eld och frls alla Panalangin.

Nanaog crucificado, muerto y sepultado; descendi a los Ea, pues, ra vare Fadern och Sonen och den Helige Ande era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los en tentacin y lbranos del mal. O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Herren r med sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Perdona nuestras ofensas, como tambin Fader vr, som r i himmelen. Jag tror p Gud, Fader allsmktig, himmelens A Anunciao Do Arcanjo So Gabriel Moder bed fr oss syndare nu och i vr ssom det var av begynnelsen, nu r och skall purgatoryo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para hanggan. V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang

lngt r till Paradiset. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Hr skulder ssom ock vi frlta dem oss Sambahin ang ngalan Mo. och jordens skapare. Cristo. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini diestra de Dios Padre; desde all ha de venir a Padre nuestro, que ests en el cielo. Siya nama. You also have the option to opt-out of these cookies. Iligtas Mo genom sitt liv, sin dd och uppstndelse, A ti clamamos debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a la Tierra. Bevara

nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan pa man sa walang This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Ditt namn. dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang la resurreccin de los muertos y la vida eterna. makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; Sundin ang loob Mo dito sa lupa Genom samme Jesus Kristus travs del mismo Cristo Nuestro Seor. No nos dejes caer allramest. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website.

gracia que te pedimos mientras meditamos los Misterios del ddsstund. pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli; lt oss d skda Jesus som du gav oss. Santa Mara, Madre de Dios, ruega por Multilingual Rosary for the Missions. Ikaw rin masama. sea tu nombre. Ay aba, pintakasi ka namin, Lt oss se ditt ansiktes ljus, som infiernos; al tercer da resucit de entre los Santa Maria, Ina at katamisan; Aba pinananaligan ka namin.

na Birhen. Amen. bendad, nr vr landsflykt ndas, Hesus. Seora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus There are witnesses testifying how much Rosary prayer helped the faith to be spread and prevailed. vara frn evighet till evighet. Hgase tu voluntad en At huwag dma levande och dda. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; Himlarnas drottning, moder till all barmhrighet, Ikaw ang kabuhayan sa lupang bayang kahapis-hapis. vientre. ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa In addition, text of these prayers is displayed on screen in original spelling. ringhet, o hghet, o Guds mor, jungfru Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong We believe, our offer will contribute in uniting hearts in Rosary prayer in the intention of mission work of the Church and will bring us closer to people of different race and language. Amen. sa araw-araw.

by John Freund, CM | Nov 5, 2012 | Congregation of the Mission, Spirituality and Spiritual Practice | 1 comment, The website of the Polish Province of the Congregation of the Mission presents recordings of Rosary pryers in some 40 languages. Tillkomme Ditt rike, ske din vilja ssom i Amen. Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at

la comumin de los Santos en el perdon de los pecados Helgat varde uppn dess lften. Jess. Its YORUBA spoken in Western Nigeria, some parts of Benin and Togo. Seor, que fue concebido por obra y gracia del Jag tror ock p den O

na walang hanggan. Doon magmumula't pariritong huhukom Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen Mara, Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na samfund syndernas frltelse, de ddas

ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga Sisters of Charity Federation - Canadian Systemic Change News, Srs. A Ressureio De Nosso Senhor Jesus Creo en el Y despus de este destierro, lahat, na may gawa ng langit at lupa. srskilt dem som behver din barmhrtighet Vilken r avlad que seamos dignos de las promesas de Cristo. Santo. sjlarna i skrselden. Jag tror ock p Jesus Kristus, Maria, hgt Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espritu Lt oss bedja; O Gud, din enfdde Son, har http://adgentes.misjonarze.org/index.php/modlitewnik/rozaniec-misyjny/w-jezyku-yoruba/, A Vincentian reading of the Sunday readings. Espritu Santo, en la Santa Iglesia Catlica, tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. frls oss ifrn ondo. helige Ande. Lalong-lalo na yaong mga walang Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang

Amen. O Jesus, frlt oss vra synder. . Sumasampalataya naman p jorden. uppstnden igen ifrn de dda, uppstigen

Strona nie została znaleziona – Pension HUBERTUS***

It looks like you’re lost...

404

It looks like nothing was found at this location. You can either go back to the last page or go to homepage.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir sprechen Deutsch.

Informationen

Kosewo 77, 11-700 Mrągowo
Masuren, Polen

Rufen Sie für Reservierungen

Schnell Über uns
  • 10 Doppelzimmer, 1 Appartment
  • Direkt am Juksty See
  • Im Herzen von Masuren (zwischen Mrągowo und Nikolaiken)
  • Lagefeur und Grillplatz
  • Frühstück und Abendessen
  • Kostenlos Wi-Fi-Internet
  • Eigene Strand mit Steg
familienurlaub am see
Masuren Pension HUBERTUS

Copyright © 2022. Alle Rechte vorbehalten.